امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

شوراي عالي اصلاحطلبان به درد نظامهاي عقب ماندهاي مانند عربستان ميخورد

فعال سياسي اصلاحطلب:

شوراي عالي اصلاحطلبان به درد نظامهاي عقب ماندهاي مانند عربستان ميخورد

*آقاي خاتمي براي ما عزيز هستند ولي اينکه يک شوراي مشورتي داشته باشند که در امور راهبردي پيشنهاد بدهد، بيش از جمهوري اسلامي به نظامهاي عقب ماندهاي چون کويت و عربستان شبيه است.

* مکانيسم تهيه ليست اصلاح طلبان دموکراتيک نبود. وتصميمات به شيوه کاملا ابتدايي و قرون وسطايي گرفته شده است.

شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان به درد عربستان ميخورد

   يک فعال سياسي اصلاحطلب ميگويد: آقاي خاتمي براي ما عزيز هستند ولي اينکه بخواهند يک شوراي مشورتي داشته باشند که در امور راهبردي به اصلاحطلبان پيشنهاد و مشورت بدهد، بيش از آنکه به جمهوري اسلامي شبيه باشد به نظامهاي عقب ماندهاي چون کويت و عربستان شبيه است.

سعيد رضوي فقيه ، درباره تأثير عملکرد فراکسيون اميد بر سرمايه اجتماعي جريان اصلاحات، ميگويد: درباره کاميابي يا عدم کاميابي فراکسيون اميد ميتوان به چند نکته اشاره کرد؛ يکي اينکه اساسا مکانيسم تهيه اين ليست، دموکراتيک نبود. يعني در واقع اصلاحطلبان که بيان نظرات مختلف در نظام جمهوري اسلامي را پيگيري ميکردند، در تصميمات بزرگي چون تهيه اين ليست، به اين مکانيسم پايبند نبودند. شايد بتوان گفت اين تصميمات به شيوه کاملا ابتدايي و قرون وسطايي گرفته شده است.

اين فعال سياسي اصلاحطلب ميگويد: آقاي خاتمي براي ما عزيز هستند ولي اينکه بخواهند يک شوراي مشورتي داشته باشند که در امور راهبردي به اصلاحطلبان پيشنهاد و مشورت بدهد، بيش از آنکه به جمهوري اسلامي شبيه باشد به نظامهاي عقب ماندهاي چون کويت و عربستان شبيه است. اين صحبت من به اين معنا نيست که ما به آقاي خاتمي ارادت نداريم، بلکه به اين معناست که اين شيوه تصميمگيري درباره مسئل کلان ملي صحيح نيست و نتايج مطلوبي هم در پي نخواهد داشت.

وي در ادامه ميافزايد: شاهد آن همه انتقادهاي فراواني است که به ليست اميد وارد ميشود.

**ست اميد، محصول مشترک اصلاحطلبان و نهادهاي نظارتي

رضوي فقيه با اشاره به اينکه امروز انتقادات فراواني نيز به ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان وارد ميشود، ميافزايد: نامه اخير تشکلهاي دانشجويي اصلاحطلبان به آقاي خاتمي هشدار مهمي است که بايد جدي گرفته شود. البته نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد، اين است که دايره افراد تأييد صلاحيت شده از سوي نهادهاي نظارتي، محدود است و کار را براي اصلاحطلبان دشوار ميکند. از اين جهت بايد اين را در نظر داشت که ليست اميد محصول مشترک انتخاب اصلاحطلبان و نهادهاي نظارتي بوده است.

**ستها بايد به شوراي عالي سياستگذاري ضمانت دهند

اين عضو سابق دفتر تحکيم وحدت با بيان اينکه معرفي و تهيه ليست اهميت چنداني ندارد، تأکيد ميکند: آنچه به نظر بنده مهم و ضروري است، نظارت بر عملکرد افراد اين ليستهاست. بايد در زمان معرفي ليستها با اين افراد مذاکره و تعهداتي از آنها گرفته ميشد، يا آنکه شناخت کافي از شخصيت آنها حاصل ميشد.

وي ادامه مي دهد: مسئوليت عملکرد آنها، تنها متوجه آنها نيست، متوجه کساني که آنها را به مردم معرفي کردند نيز ميشود. در واقع اين باعث شده، بخش زيادي از سرمايه اجتماعي اصلاحطلبان نزد مردم مردود شود، يعني مردم بر اساس عملکرد ليست اميد در مجلس و شوراي شهر و حتي رئيسجمهوري در آينده نزديک، بنا به توصيه آقاي خاتمي در انتخاباتها عمل نکنند.

اين فعال سياسي اصلاحطلب با تأکيد بر اينکه شوراي عالي سياستگذاري بايد از افراد حاضر در ليستها ضمانتهاي لازم را اخذ کند تا در صورت خروج از آن بازخواست شوند، ميگويد: متأسفانه در شرايط فعلي چنين تعهدي وجود ندارد.

** تکرار اقبال کم مردم در انتخاباتهاي آينده

رضوي فقيه در پاسخ به اين پرسش که با توجه به انتقادات گسترده نسبت به عملکرد اصلاحطلبان در شوراي شهر و مجلس به نظر شما آيا معرفي ليست در انتخابات آينده مجلس با اقبال عمومي مواجه ميشود يا نه تصريح ميکند: اين موضوع هنوز قابل پيشبيني نيست، ممکن است شرايط به سمتي پيش برود که مردم با وجود نارضايتي از مجلس و شوراي شهر، خود را از رأي دادن به چنين ليستهايي ناگزير بدانند. از سوي ديگر، ممکن است به شدت سرخورده و نااميد شده باشند و از رأي دادن به ليست هايي از اين قبيل خودداري کنند.

اين فعال سياسي در ادامه تأکيد کرد: آنچه اهميت دارد، اين است که اصلاحطلبان سازوکاري را براي چنين تصميمگيريهاي مهمي را طراحي کنند تا به بهترين تصميم دست يابند.

وي درباره اينکه اصلاحطلبان تا چه حد در انتخابات آينده مجلس توفيق خواهند داشت، ميگويد: هم پيشبيني اين موضوع دشوار است هم رأي آوردن اصلاحطلبان در انتخابات مجلس. ممکن است آنچه در انتخابات شوراي شهر سال81 رخ داد و مردم به دليل سرخوردگي از وضع موجود، از رأي دادن خودداري کردند در انتخابات آينده هم رخ دهد.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی