امروز: چهارشنبه 04 مهر 1397 برابر با 26 سبتامبر 2018

هوشيار حيدري

به نام تو اي غايت آنچه خواهم از خويش، خدا
دگرواره كردن تأويل در مكتب تفكيك

هوشيار حيدري
قسمت ششم  
بند يكم:
كليد واژه مهم كتاب و مكتب تفكيك كه سرتاسر كتاب را در بر مي گيرد، معناي تأويل است به نقل از علامه طباطبايي-ره؛ آن هم با اراده معنايي براي تأمين مراد و منظور خود -رد مكتب صدرايي علامه و تأييد مكتب تفكيك-كه بصورت انگِ اتهام و افتراء بر علامه و حكماي صدرايي، به تلويح و تصريح، مثل ترجيح بندي، ناروا مكرر مي شود.اما از تأويل ِ تأويل كه به اختصار و سرعت –درپاورقي و بي شرح و بسط در متن-از آن مي گذرد تا به تفصيل، تفهيم اتهام كند.چه اراده كرده است؟ خواهم گفت. معلوم است كه مي خواهد از همين حكمِ  مختصر و شتابزده، دليلي با اطناب از محق بودن مكتب تفكيك به دست آورد مبني بر اقرار متهم-علامه(1)-تا بدون اطاله دادرسي به شرح وبسط اتهامِ مَزج و التقاط قرآن و سرسپردگي به بيگانگان هندي يوناني بپردازد تا به سهولت و سرعت، مكتب سره ي تفكيك را تقرير فرمايد.

حالت های رنگی